May 102013
 

Title: Peça per al fullet de l'exposició de Roberto Rallo | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter PIETER ZANDVLIET i la seua obra. El cognom de Pieter es, per a nosaltres, com part de la seua pintura : un conjunt de colors – la seua obra-i un desfilar de lletres el seu cognom. Peró, si ens fixem be, sabrem interpretar-les, arribarem a comprendre i desxifrar-ne la seua significació, una revolució cromática que, enel sue conjunt i forma creativa, son, si més no, explosions de diversitats de conceptes i formulacions creatives que, en ocasions, atrapen i reflecteixen una bona dosis d´humor ¨underground¨.

La seua biografia personal i artistica apareix prenyada de instants creatius tan diversos com puguin ser la música (canta les seues própies poesies), realitzacions de videoclips, exhibicions multidisciplináries de poetes, fotógrafs, músics ui artistes en la Galeria Slaphanger creada per ell i la seua dona Xandra. Publica una revista juvenil que anomena ¨Freelook Magazine¨. Producció del film ¨Bright side of life¨, etc. Peró, per damunt de tot, no deixa en cap moment de fer alló para lo que se sent cridat: ART.

La página www.pieterzandvliet.com que conte el seu Curriculum Vitae, en portará, al visitar-la, al seu mon artistic-cultural que inclou multitud de col.laboracions, publicacions i demés elements que fan de Pieter Zandvliet l´artista reconegut envers el mon especial que habiten els artistas mundialment reconeguts per la seua obra i dedicació.

Roberto Rallo
Amposta Maig
2013

Title: Peça per al fullet de l'exposició de Roberto Rallo | Artist: Pieter Zandvliet | Category: Media about Pieter

Roberto Rallo, Montse Moya en Pieter

PIETER ZANDVLIETy su obra. El apellido de Pieter se, para nosotros, como parte de su pintura: un conjunto de colores – su obra-y un desfilar de letras su apellido. Pero, si nos fijamos bien, sabremos interpretarlas, llegaremos a comprender y descifrar su significación, una revolución cromática que, enel sude conjunto y forma creativa, son, cuando menos, explosiones de diversidades de conceptos y formulaciones creativas que , en ocasiones, atrapan y reflejan una buena dosis de humor ¨ underground ¨.

Su biografía personal y artística aparece preñada de instantes creativos tan diversos como puedan ser la música (canta sus propias poesías), realizaciones de videoclips, exhibiciones multidisciplinar de poetas, fotógrafos, músicos uy artistas en la Galería Slaphanger creada por él y su mujer Xandra. Publica una revista juvenil que llama ¨ Freelook Magazine ¨. Producción del filme ¨ Bright side of life ¨, etc. Pero, por encima de todo, no deja en ningún momento de hacer aquello para lo que se siente llamado: ART.

La página www.pieterzandvliet.com que cuento su Curriculum Vitae, en llevará, al visitarla, a su mundo artístico-cultural que incluye multitud de colaboraciones, publicaciones y demás elementos que hacen de Pieter Zandvliet del artista reconocido hacia el mundo especial que habitan los artistas mundialmente reconocidos por su obra y dedicación.

Roberto Rallo
Amposta Mayo
2013

 May 10, 2013  Posted by at 22:55 Media about Pieter  Add comments

 Leave a Reply

(required)

(required)